a

Artykuły przechodzą przez dwa etapy recenzji. Pierwszy, to recenzja „techniczna”, kontrolująca zgodność przesłanego materiału z wymaganiami zawartymi w informacjach dla Autorów. Po przejściu przez etap oceny „technicznej” następuje recenzja „merytoryczna”. Recenzentami są specjaliści z danej dziedziny. Recenzenci są anonimowi. Zasadnicza ocena recenzji merytorycznej sugeruje redakcji: odrzucenie artykułu, przyjęcie bez uwag lub przyjęcie z uwagami. Po pozytywnym zakończeniu procesu recenzji artykuł jest gotowy do opublikowania w „Przeglądzie Komunikacyjnym”.

Na etapie recenzji merytorycznej artykuł oceniany jest według następujących kryteriów:

1. Dział do którego można zaliczyć artykuł:


Transport szynowy, infrastruktura transportu szynowego

 

Transport drogowy, infrastruktura drogowa, drogi rowerowe

 

Kształtowanie mobilności, sterowanie ruchem

 

Transport lotniczy, wodny i intermodalny, koleje linowe

 

Inżynieria mostowa

 

Geotechnika

 

Prawo w transporcie

 

Zagadnienia ogólne i przeglądowe

 

Inne:

 

2. Znaczenie naukowe artykułu jest:


bardzo ważne

 

ważne

 

o mniejszym znaczeniu

 

3. Czy tytuł artykułu jest właściwy (ewentualną propozycję zmiany prosimy podać  na końcu formularza):


Tak

 

Nie

 

4. Czy streszczenie i słowa kluczowe odpowiadają treści artykułu (ewentualną propozycję zmiany prosimy podać  na końcu formularza):


Tak

 

Nie

 

 

5. Artykuł pod względem merytorycznym (szczegółowe uzasadnienie prosimy podać na końcu formularza)


jest bez uwag

 

wymaga wprowadzenia poprawek

 

jest nie do przyjęcia

 

6. Czy materiały źródłowe są aktualne i właściwe dla treści artykułu (w szczególności prosimy skonfrontować z publikacjami Przeglądu Komunikacyjnego z ostatnich lat, wyszukiwarka: http://www.przeglad.komunikacyjny.pwr.wroc.pl/szukaj/wyszukiwanie.php):


Tak

 

Nie

 

7. Artykuł pod względem technicznym (szczegółowe uzasadnienie prosimy podać na końcu formularza):


jest bez uwag

 

wymaga wprowadzenia poprawek

 

jest nie do przyjęcia

 

8. Ocena ogólna - końcowa:


Artykuł nadaje się do publikacji w „Przeglądzie Komunikacyjnym” bez zmian

 

Artykuł nadaje się do publikacji w „Przeglądzie Komunikacyjnym” po wprowadzeniu zmian

 

Artykuł nie nadaje się do publikacji w „Przeglądzie Komunikacyjnym”

 

 

Na końcu Recenzent podaje uwagi szczegółowe uzasadniające ocenę merytoryczną i techniczną.