Numery archiwalne Przeglądu Komunikacyjnego
b  

PK

Inne czasopisma SITK:

Drogownictwo

TMiR

 


Streszczenia artykułów recenzowanych   
2
Aktualności 5
Krzysztof Kowalski, Jakub Maśkiewicz „Generalny Pomiar Ruchu na sieci dróg krajowych i wojewódzkich w 2010 roku” 10
Monika Kozłowska-Święconek, Marek Swędrak, Bartłomiej Mikulski „Wrocławskie Badania Ruchu 2010”
18
Jacek Oskarbski „Struktura funkcjonalna systemu zarządzania transportem w Trójmieście - TRISTAR”
26
Rafał Kucharski „Optymalizacja kształtu monocentrycznej sieci transportowej z zastosowaniem optymalizacji wielokryterialnej”
32
Andrzej Ruciński „Strategia budowy i funkcjonowania pomorskiego węzła  lotniczego”
37
Wawrzyniec Gołębiewski, Tomasz Stoeck „Analiza prędkości komunikacyjnej autobusów oraz możliwość jej zwiększenia na odcinku Szczecin - Police”
42
Jan Białek, Ryszard Mielimaka, Dariusz Ignacy „Problem współpracy w zakresie szkód górniczych pomiędzy PKP a kopalniami na przykładzie KW S.A. Oddział >Knurów-Szczygłowice< Ruch Szczygłowice”   
48
Andrzej Kotyrba „Prognoza skutków zakończonej i planowanej eksploatacji górniczej na funkcjonowanie Katowickiego Węzła Kolejowego”
52
Robert Ziółkowski „Analiza wpływu ukształtowania geometrycznego dróg i ich dostępności na bezpieczeństwo ruchu drogowego w województwie podlaskim”
58
Informacje SITK-RP
64
Prawo w transporcie:
BIAŁA KSIĘGA: „Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu” – cz.2
69
Bogusława Chłopek „Ograniczenia w kwalifikowaniu wybranych wydatków na roboty budowlane w ramach POIiŚ”
72
Transportation overview(streszczenia artykułów recenzowanych po angielsku)  
78
Informacje dla autorów 80