b

 

Streszczenia artykułów recenzowanych   2
Aktualności      5
Włodzimierz Rydzkowski  Aleksandra Gus-Puszczewicz „Wpływ kryzysu gospodarczego na obroty kontenerowe w portach Gdyni i Gdańska”        10
Krystyna Wojewódzka-Król, Ryszard Rolbiecki „Możliwości rozwoju transportu wodnego śródlądowego w Polsce w świetle uwarunkowań infrastrukturalnych”        16
Zbigniew Taylor, Ariel Ciechański „Polskie przedsiębiorstwa publicznego transportu regionalnego i miejskiego w warunkach gospodarki rynkowej”  20
Krzysztof Gradkowski „Redukcja hałasu od środków lokomocji”       26
Jolanta Cybulska-Drachal, Renata Maleda „Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko- wyzwania i szanse dla rozwoju transportu szynowego  w Polsce”       32
Wolfgang Frühauf, Christian Schmitt, Matthias Scholz, Andreas Röder, Hermann Stoiberem „Konstrukcje ziemne dla nawierzchni bezpodsypkowych na trasach kolei dużych prędkości”     35
Andrzej Janasz, Kazimierz Szadkowski „Konstrukcje tymczasowe na Centralnej Magistrali Kolejowej (część 1)”      42
Waldemar Cyske „Wzmacnianie podtorza kolejowego metodą stabilizacji ubocznymi produktami spalania”    44
Piotr Urbański, Tomasz Kowalski „Ściany oporowe z gruntu zbrojonego w systemie Tensar Wall na przykładzie wybranych obiektów kolejowych” 49
Eugeniusz Skrzyński, Adam Dąbrowski „Sztywność i nośność torowiska po modernizacji nawierzchni”          56
Informacje SITK         58
Transportation overview (streszczenia artykułów recenzowanych po angielsku)  62
W następnych numerach 64         

 

Numery archiwalne