Streszczenia, słowa kluczowe i materiały źródłowe

Strona 8
Badania laboratoryjne pożaru siedzisk tapicerowanych starszego typu w wagonie kolejowym
Mariusz Krzysztof Kopański   

W artykule przedstawiono opisy pożarów taboru kolejowego w Polsce i na świecie oraz schemat rozprzestrzeniania się pożaru w wagonie spowodowanym zapaleniem się siedziska. Materiały do badań zostały pobrane z aktualnie poruszającego się po torach wagonu kolejowego (produkcja 1990) i zostały przebadane wg norm ISO  w Laboratorium Badań Cech Pożarowych Materiałów pod względem działania tlącego się papierosa, działania małego płomienia zapałki oraz dymotwórczość i toksyczność wg projektu nowej normy europejskiej ISO 45545.

Słowa kluczowe: Pożar; Wagon; Siedzenie; Dym; Toksyczność

Materiały źródłowe:

 1. Babrauskas V., Grayson S. J.: Heat release in fires. Elsevier Science Publishers Ltd., London and New York 1992. Combustionis. Vol. 16, 1986, nr 3/4.
 2. Gąsowski W.: Wagony kolejowe. Konstrukcja i badania. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Warszawa 1989.
 3. Gierski E.: Problemy działań ratowniczo- gaśniczych w tunelach kolejowych. Szkoła Aspirantów Państwowej Szkoły Pożarniczej. Kraków 1996.
 4. Kamiński A.: The Assessment of Fire Threat in a Rail Passenger Vehicle. Archivum Combustionis. Vol. 16, 1986.
 5. Kamiński A.: Vergleichende Gutachten des brandschutztechnischen Zulassungsverfahrens in Italien bzw. Polen mit den Schutzanforderungen des in Deutschland üblichen Verfahrens nach DIN 5510. AFK International Sp. z o. o., Projekt nr A/1076/01/2002, Warszawa 2002.
 6. PN-EN 1021-1/2 :1999 Meble. Ocena zapalności mebli tapicerowanych. Źródło zapłonu: tlący papieros/ równoważnik płomienia zapałki.
 7. PN-K 02501:2000 Tabor kolejowy. Właściwości dymowe materiałów. Wymagania i metody badań.
 8. Spodniewski P.: Ekspertyza z zakresu ochrony przeciwpożarowej dot. Pociągu osobowego nr 422 na szlaku kolejowym pomiędzy stacjami kolejowymi Chociwel- Runowo Pomorskie w dniu 21.07.2006. Szczecin 2006.
 9. TS/CEN 45545:2009 Railway applications- Fire protection on railway vehicles – Requirements for fire behaviour of materials and components.
 10. Urząd Transportu Kolejowego: Statystyka roczna-2011, Warszawa 2012.

 

Strona 11
Potencjał kolei jako głównego elementu systemu transportu intermodalnego na Słowacji
Tadeusz Bocheński     

W artykule przedstawiono podstawowe uwarunkowania rozwoju transportu intermodalnego takie jak: sieć kolejowa, infrastruktura przeładunkowa, wielkość i struktura przewozów oraz rządowa  polityka rozwoju infrastruktury i wsparcia transportu kolejowego i intermodalnego.
Sieć kolejowa Słowacji w 2009 r. liczyła 3 623 km linii kolejowych z czego 27,5% objętych było umowami AGC i AGTC. W kolejowych przewozach towarowych jedynie niewiele ponad 1% stanowiły przewozy krajowe, zaś pozostałą część stanowiły przewozy międzynarodowe. Przewozy kolejowe w I dekadzie XXI wieku stanowiły 1/5 woluminu przewozów towarowych na Słowacji, przy czym dominowały towary masowe, zaś transport intermodalny stanowił w 2009 r. około 10% przewozów kolejowych. Rozwój przewozów intermodalnych jest wspierany przez rząd i stale rośnie co powinno wpłynąć na wzrost przewozów kolejowych w najbliższych latach.

Słowa kluczowe: Słowacja; Kolej; Transport intermodalny

Materiały źródłowe:

 1. Obliczenia własne na podstawie: Infrastructure. SARIO Slovak Investment and Trade Development Agency, Roads, railways, rivers and air space of the Slovak Republic za: Ministry of Transport, Post and Telecommunications of the Slovak Republic, Railways of the Slovak Republic (Železnice Slovenskej Republiky). Annual Report 2009, 2010 i Slovak Road Administration (Slovenská správa ciest).
 2. Obliczenia własne na podstawie: UIC, DIOMIS. Evolution of intermodal rail/road traffic in Central and Eatern Euroean Countries by 2020. Slovakia, 2009, s. 20.
 3. Obliczenia własne na podstawie danych słowackiego urzędu statystycznego (http://www.statistics.sk/pls/elisw/casovy_Rad.procDlg – urząd statystyczny Słowacji, dostęp 06.2012 r.)
 4. http://www.bueker.net/trainspotting/maps.php  – portal z mapami sieci kolejowych krajów Europejskich, dostęp 05.2012 r.
 5. Economic Commission for Europe United Nations, European agreement on important international combined transport lines and related installations (AGTC). Done at Geneva on 01.02.1991, 2010 oraz Economic Commission for Europe United Nations, European agreement on main international railway lines (AGC). Done at Geneva on 31.05.1985, 2010.
 6. Opracowanie własne na podstawie: Economic Commission for Europe United Nations, European agreement on important international combined transport lines and related installations (AGTC). Done at Geneva on 01.02.1991, 2010 oraz Economic Commission for Europe United Nations, European agreement on main international railway lines (AGC). Done at Geneva on 31.05.1985, 2010.
 7. J. Gnap, M. Sulgan, J. Majercak, L. Izvilt, J. Gasparik, J. Jagelcak, J. Lizbetin, 2010, Development of railway transport of chemicals in Slovakia in relation to adjecent countries and prepared combined transport terminals, Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europes.
 8. Pavol Marušinec, 2012, Intermodal transport infrastructure in the Slovak republic. Priority axis No 3 of Operational programme Transport, Ministry of Transport, Construction and Development of the Slovak Republic, s. 2.
 9. Opracowanie własne na podstawie: Pavol Marušinec, 2012, Intermodal transport infrastructure in the Slovak republic. Priority axis No 3 of Operational programme Transport, Ministry of Transport, Construction and Development of the Slovak Republic, s. 2.
 10. http://www.metrans.cz/terminal-operations.php - oficjalna strona operatora logistycznego Metrans, dostęp 06.2012 r.
 11. Opracowanie własne na podstawie: Pavol Marušinec, 2012, Intermodal transport infrastructure in the Slovak republic. Priority axis No 3 of Operational programme Transport, Ministry of Transport, Construction and Development of the Slovak Republic, s. 2. oraz  J. Gnap, M. Sulgan, J. Majercak, L. Izvilt, J. Gasparik, J. Jagelcak, J. Lizbetin, 2010, Development of railway transport of chemicals in Slovakia in relation to adjecent countries and prepared combined transport terminals, Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europes.
 12. Obliczenia własne na podstawie danych słowackiego urzędu statystycznego (http://www.statistics.sk/pls/elisw/casovy_Rad.procDlg – urząd statystyczny Słowacji, dostęp 06.2012 r.)
 13. Obliczenia własne na podstawie informacji publikowanych przez ZSR (http://www.zsr.sk/anglicky/railways-infrastructure/marketing/operators.html?page_id=1048)
 14. Obliczenia własne na podstawie danych słowackiego urzędu statystycznego (http://www.statistics.sk/pls/elisw/casovy_Rad.procDlg) oraz Ľupták M, Bilancia prepráv ZSSK CARGO v roku 2009 [w:] ZSSK Cargo Business nr 1/2010, s. 6-7
 15. Marcel Minich, 2010, Obchodná spolupráca so zahraničnými dopravcami [w:] ZSSK Cargo Business nr 1/2010, s. 11-12.
 16. Opracowanie własne na podstawie: Ľupták M., Bilancia prepráv ZSSK CARGO v roku 2009 [w:] ZSSK Cargo Business nr 1/2010, s. 6-7.
 17. Opracowanie własne na podstawie: Ľupták M, Bilancia prepráv ZSSK CARGO v roku 2009 [w:] ZSSK Cargo Business, nr 1/2010,  s. 6-7. oraz  mapy sieci kolejowej Słowacji.
 18. Marcel Minich, 2010, Obchodná spolupráca so zahraničnými dopravcami [w:] ZSSK Cargo Business nr 1/2010, s. 11-12. oraz Miroslav Ľupták, 2010, Bilancia prepráv ZSSK CARGO v roku 2009 [w:] ZSSK Cargo Business nr 1/2010, s. 6-7.
 19. Opracowanie własne na podstawie: Marcel MINICH, 2010, Obchodná spolupráca so zahraničnými dopravcami [w:] ZSSK Cargo Business nr 1/2010, s. 11-12. 
 20. Matej Augustin, 2010, Najťažší rok pre ZSSK Cargo [w:] ZSSK Cargo Business nr 1/2010, s. 4-5.
 21. Pavol Marušinec, 2012, Intermodal transport infrastructure in the Slovak republic. Priority axis No 3 of Operational programme Transport, Ministry of Transport, Construction and Development of the Slovak Republic, s. 2.
 22. UIC, 2009, DIOMIS. Evolution of intermodal rail/road traffic in Central and Eatern Euroean Countries by 2020. Slovakia, s. 31.
 23. UIC, 2009, DIOMIS. Evolution of intermodal rail/road traffic in Central and Eatern Euroean Countries by 2020. Slovakia, s. 11.
 24. J. Gnap, M. Sulgan, J. Majercak, L. Izvilt, J. Gasparik, J. Jagelcak, J. Lizbetin, 2010, Development of railway transport of chemicals in Slovakia in relation to adjecent , countries and prepared combined transport terminals, Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europes, s. 29.
 25. Obliczenia własne na podstawie: UIC, 2009, DIOMIS. Evolution of intermodal rail/road traffic in Central and Eatern Euroean Countries by 20220. Slovakia oraz danych operatorów logistycznych Metrans (http://www.metrans.cz/intermodal.php - dostęp 06.2012 r.) i SKD Intrans (http://www.intrans.cz/eng/static-content/id/110  - dostęp 06.2012 r.).
 26. Y. Yuryev, Transport Corridor Triest – Dobra – Moskva, 2009.
 27. Opracowanie własne na podstawie informacji publikowanych przez operatorów intermodalnych.

 

Strona 15
Symulator komputerowy przekaźnikowego systemu sterowania ruchem kolejowym typu E jako narzędzie szkolenia i doskonalenia zawodowego dyżurnych ruchu
Andrzej Chyba,Paweł Okrzesik,Maciej Puchała         

Proces przygotowania kadry do obsługi systemów sterowania ruchem kolejowym może być prowadzony przy zastosowaniu komputerowych symulatorów odwzorowujących funkcje rzeczywistych obiektów. Artykuł przedstawia taką możliwość w odniesieniu do przygotowania zawodowego dyżurnych ruchu. Dodatkową zaletą prezentowanego symulatora jest udostępnienie go w internecie, co umożliwia korzystającym z niego ćwiczenie funkcji obsługi pulpitu w dowolnym czasie i w dowolnym miejscu. Może to być również elementem e-learningu zawodowego dla dyżurnych ruchu.

Słowa kluczowe: Symulacja komputerowa; Dokształcanie i doskonalenie zawodowe; Stanowisko dyżurnego ruchu

Materiały źródłowe:

 1. Centralna Komisja Egzaminacyjna: „Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe – technik transportu kolejowego” - MENiS, Warszawa 2005,
 2. Chyba A., Okrzesik P., Puchała M.: „Symulator komputerowy przekaźnikowego systemu (typu E) sterowania ruchem pociągów na stacji jako narzędzie szkolenia i doskonalenia zawodowego dyżurnych ruchu” - X Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowoczesne Technologie i Systemy Zarządzania w Transporcie Szynowym”, Zakopane 30 listopada - 2 grudnia 2011 r. - Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Krakowie, seria Materiały Konferencyjne nr 96,
 3. Czarnocki J.: „Co dalej ze szkoleniami zawodowymi dla potrzeb transportu szynowego?” – Infrastruktura transportu nr 4/2011,
 4. Dąbrowa-Bajon M.: „Podstawy sterowania ruchem kolejowym – funkcje, wymagania, zarys technik” - Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002,
 5. Dyduch J., Kornaszewski M.: "Systemy sterowania ruchem kolejowym” - Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2007,
 6. http://www.apedukacja.pl/transport_kolejowy_kolejnictwo,184.html – strona internetowa Szkoły Policealnej,
 7. http://www.hagans.pl/szkolenia/kursy-kwalifikacyjne - strona internetowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego,
 8. http://www.isdr.pl - strona internetowa zawierająca prezentowany symulator,
 9. http://zawody.kaszkur.pl/index.php?show=clsf – profile zawodowe różnych specjalności,
 10. http://zawody.kaszkur.pl/index.php?show=job&id=831202#req – profil kursu przygotowującego do zawodu dyżurnego ruchu,
 11. http://www.zawodyregulowane.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=226 – Wymagania stawiane dyżurnemu ruchu oraz profil przygotowania zawodowego,
 12. Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej: „Standardy wyposażenia dydaktycznego pracowni kształcenia zawodowego – technik transportu kolejowego”,
 13. Makowski S.: "Program automatyzacji sterowania ruchem na PKP do 2000 roku" -  Automatyka Kolejowa nr 11/1989,
 14. Mielnik R., Puchała M.: „Doskonalenie zawodowe pracowników PKP w zakresie obsługi i eksploatacji komputerowo – przekaźnikowego systemu urządzeń stacyjnych OSA-H” – XIII Konferencja Naukowa “Pojazdy Szynowe ‘98” Katowice – Ustroń 8 – 10 października 1998 r. – Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Transport zeszyt nr 33,
 15. Molecki B.: „Oprogramowanie symulacyjne a problematyka transportu szynowego” - Technika Transportu Szynowego, 10/1997,
 16. Okrzesik P., „Koncepcja symulatora komputerowego urządzeń sterowania ruchem kolejowym typu E dla potrzeb dydaktyki” – praca dyplomowa inżynierska, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, Kraków 2011,
 17. Puchała M.: „Miejsce zarządzania wiedzą w procesie zarządzania” – Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Techniczna “Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie”, Krynica 17 – 19 listopada 2004 r., Zeszyty Naukowo – Techniczne SITKRP – Oddział w Krakowie zeszyt nr 117 seria Materiały Konferencyjne (nr 66) - Kraków 2004,
 18. Puchała M.: „Doskonalenie zawodowe pracowników przedsiębiorstwa PKP wynikające z wdrażania systemów komputerowych” - [w.] Aleksander Tadeusz [red.] „Środowiska wychowawcze i edukacja dorosłych w dobie przemian” – Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003,
 19. Roczny raport 2009 – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Warszawa 2010,
 20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych oraz pojazdów kolejowych metra,
 21. Zajączkowski A., Kalicińska K., Olendrzyński W.: "Elektryczne urządzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego - urządzenia stacyjne" - WKŁ, Warszawa 1976.

 

Strona 22
Linia kolejowa do złota
Krzysztof Lewandowski         

W artykule przedstawiono propozycję przebudowy linii kolejowych 284 i 323 dla ruchu towarowego w relacji Legnica-Złotoryja-Jerzmanice Zdrój-Nowa Wieś Grodziska-Bolesławiec, dla obsługi wywozu rudy miedzi i złota z rejonu Warty Bolesławieckiej. Ponadto przedstawiono możliwość uzyskania nowego szybkiego połączenia dla pociągów osobowych relacji Wrocław-Legnica-Złotoryja-Lwówek Śląski-Jelenia Góra.

Słowa kluczowe: Linia kolejowa; Nowe połączenie; Transport towarowy

Materiały źródłowe:

 1. As: Jedzie pociąg do Wrocławia, 17.12.2008. Gazeta Wrocławska, http://www.gazeta.zlotoryja.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1332 (wgląd 17.08.2012)
 2. Bernard: Kopalnia Bolesławiec, 07/05/2010, http://bobrzanie.pl/2010/05/07/letowski/kopalnia-boleslawiec (wgląd 17.08.2012)
 3. Biernat Daniel: Miedź szansą dla Warty, Oto Bolesławiec, 2011-05-24, http://www.otoboleslawiec.pl/news.php?id=65717 (wgląd 17.08.2012)
 4. BŁĄDEK Wiktor, BRYJA Zbigniew, PAŹDZIORA Jan - KGHM Polska Miedź SA.: Jak powstała potęga Polskiej Miedzi?, Referat wygłoszony na I Konferencji pt.: "Dziedzictwo i historia górnictwa oraz możliwości wykorzystania pozostałości dawnych robót górniczych" Lądek Zdrój 21 - 23.04.2005r. Teberia 2005-06-12 14:37:00 http://www.teberia.pl/index_txt.php?id=1969 (wgląd 17.08.2012)
 5. Bolkowianin, www.jelenia.rail.pl: linia 284, 323, Pielgrzymka - Rozebrany wiadukt przy wyjeździe w kierunku Jerzmanic. 3 maj 2010, http://picasaweb.google.com/stacjekolejowe2/Pielgrzymka#5467521813671901986  (wgląd 17.08.2012)
 6. Bystroński Albert: Cenne złoża, 20.05.2011r, TVP Wrocław, http://www.tvp.pl/wroclaw/aktualnosci/rozmaitosci/cenne-zloza/4540832 (wgląd 17.08.2012)
 7. Duszczyk Michał: Rewelacyjne odkrycie. Wielkie złoża kruszcu w Polsce, Dziennik Gazeta Prawna 2011-11-08, http://gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/365610,pod-boleslawcem-drobinki-srebra-widac-golym-okiem.html (wgląd 17.08.2012)
 8. Duszczyk Michał: Pod Bolesławcem KGHM dowiercił się do srebra i miedzi, 8 listopada 2011r Dziennik Gazeta Prawna, http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/563865,pod_boleslawcem_kghm_dowiercil_sie_do_srebra_i_miedzi.html (wgląd 17.08.2012)
 9. Hadryś Edward, Speczik Stanisław (red.): Monografia KGHM Polska Miedź SA Część I Historia rozwoju KGHM Polska Miedź SA 
 10. INFO KOLEJ FORUM: 1 Września UMWD Likwiduje nam pociągi !, http://infokolej.pl/viewtopic.php?p=58351#58351 (wgląd 17.08.2012)
 11. Jezierski Henryk Jacek: Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska - z upoważnienia ministra - na zapytanie nr 9766 w sprawie postępowań koncesyjnych na poszukiwanie i eksploatację złóż rud miedzi [w] Sejm.gov.pl Warszawa, dnia 8 czerwca 2011 r. http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/714DB4A5  (wgląd 17.08.2012)
 12. Kanikowski Piotr: PKP: Od 1 września z rozkładu jazdy znikają pociągi relacji Jerzmanice-Zdrój-Legnica. Ludzie nie chcieli nimi jeździć , 2009-09-01, Gazeta Wrocławska, http://wroclaw.naszemiasto.pl/artykul/12241,pkp-od-1-wrzesnia-z-rozkladu-jazdy-znikaja-pociagi-relacji,id,t.html (wgląd 17.08.2012)
 13. Kanikowski Piotr: Staremu zagłębiu tęskno za KGHM, 2011-01-28, Gazeta Wrocławska, http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/362282,staremu-zaglebiu-teskno-za-kghm,id,t.html (wgląd 17.08.2012)
 14. KGHM Polska Miedź S.A, Departament Komunikacji: MIEDŹ, SREBRO I ZŁOTO NA KONCESJACH KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. , 2012-08-07, http://www.kghm.pl/index.dhtml?module=articles&id=4785 (wgląd 17.08.2012)
 15. KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi "Legnica", http://www.kghm.pl/index.dhtml?module=articles&id=963 (wgląd 17.08.2012)
 16. KGHM Polska Miedź S.A, Produkcja miedzi elektrolitycznej http://www.kghm.pl/index.dhtml?module=articles&id=994 (wgląd 17.08.2012)
 17. KGHM Polska Miedź S.A, Wyborski Dariusz rzecznik Prasowy: 10 lat Wydziału Metali Szlachetnych w Hucie Miedzi „Głogów”. 2003-09-11, http://www.kghm.pl/index.dhtml?module=articles&id=255 (wgląd 17.08.2012)
 18. Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu, 24.10.2004 - zorganizowanie przejazdu EN57-1774 na trasie Legnica - Złotoryja - Jerzmanice Zdrój - Krzeniów - Jerzmanice Zdrój - Złotoryja - Legnica. http://wolf.ict.pwr.wroc.pl/ksk/osiagniecia/osiagniecia.php (wgląd 17.08.2012)
 19. Maksymowicz Adam: Jaka przyszłość KGHM?, 1 stycznia 2012, Portal górniczy NetTG.pl, http://www.nettg.pl/news/100393/jaka-przyszlosc-kghm (wgląd 17.08.2012)
 20. PIESTRZYŃSKI A. (red.) Monografia KGHM Polska Miedź S.A., Lubin, CBPM „Cuprum” Sp. z o.o., 1996. „Propozycja działań KGHM Polska Miedź S.A. przed okresem wyczerpywania zasobów” str. 1219
 21. pit: Złoża rudy coraz więcej, 15 marca 2012, http://www.lubinextra.pl/aktualnosci,607,zloza-rudy-coraz-wiecej.html (wgląd 17.08.2012)
 22. Pol-Miedź Trans: Transport kolejowy, http://www.pmtrans.com.pl/tabor_kolejowy.php (wgląd 17.08.2012)
 23. Polskie Koleje Państwowe PLK, Internetowa wersja programu Kalkulacja 2012, (wgląd 17.08.2012)
 24. Roguski Adam: Nie tylko KGHM chce wydobywać miedź, 30-11-2011, Rzeczpospolita, http://www.ekonomia24.pl/artykul/762255.html (wgląd 17.08.2012)
 25. Roguski Adam, Szczecińska Ewa: Polska Miedź wraca do Starego Zagłębia?, PARKIET 19-06-2009, http://www.parkiet.com/artykul/822498.html (wgląd 17.08.2012)
 26. Romaniuk Urszula: KGHM bada złoża koło Warty Bolesławieckiej 2011-05-21, Legnica Nasze Miasto, http://legnica.naszemiasto.pl/artykul/916789,kghm-bada-zloza-kolo-warty-boleslawieckiej,id,t.html (wgląd 17.08.2012)
 27. Romaniuk Urszula: Pod Bolesławcem zalegają złoża bogate w miedź i srebro, 2011-11-16, Głogów Nasze Miasto, http://glogow.naszemiasto.pl/artykul/1162571,pod-boleslawcem-zalegaja-zloza-bogate-w-miedz-i-srebro,id,t.html (wgląd 17.08.2012)
 28. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego : Trzecia roczna korekta rozkładu jazdy pociągów, 01.09.2009, http://www.koleje.dolnyslask.pl/aktualnosc/trzecia-roczna-korekta-rozkladu-jazdy-pociagow-73/ (wgląd 17.08.2012)
 29. Wortan111: Dewastacja linii kolejowej Jerzmanice Zdrój-Lwówek Śląski, 11.04.2009r: Mosty kolejowe i zniszczone tory na linii Jerzmanice Zdr. - Lwówek Śl. 300 metrów od stacji Jerzmanice Zdrój, http://wn.com/wortan111 (wgląd 17.08.2012)
 30. Maciej Wyszyński: Studium zagospodarowania terenów likwidowanych linii kolejowych w województwach opolskim i dolnośląskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008r, ISBN 978-83-7395-3
 31. Wiernicki Rafał. Kolejka Bolesławiecka "Turysta Dolnośląski" 5/2005.
 32. Piątek Eufrozyna, Piątek. Zygfryd, Henryk Rusewicz: „Tropami Śląskiej Miedzi”, Złotoryjskie. Towarzystwo Tradycji Górniczych, Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubińskiej, Zlotoryja- Lubin 2004.

> powrót